Partneriai

Federalinės įdarbinimo agentūros taikomųjų darbo studijų universitetas (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit HdBA) yra valstybės akredituotas taikomųjų mokslų universitetas. Jį 2006 m. įkūrė Federalinė darbo agentūra, didžiausia Vokietijos darbo rinkos paslaugų teikėja. HdBA ne tik siūlo bakalauro ir magistro studijas, bet ir vykdo mokslinius tyrimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
HdBA taip pat rengia kvalifikacijos kėlimo kursus Federalinės užimtumo agentūros darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams darbo rinkos, profesinio mokymo ir švietimo bei karjeros konsultavimo srityse. HdBA daugiausia dėmesio skiria taikomiesiems moksliniams tyrimams karjeros konsultavimo ir orientavimo, darbo ir mokymo įdarbinimo bei kitomis su darbo rinka susijusiomis temomis Vokietijoje ir užsienyje.
Vienas iš išskirtinių HdBA bruožų – praktiniai profesinio orientavimo ir konsultavimo aspektai. Taikydama platų daugiadisciplininį požiūrį, HdBA aprėpia daugybę sričių, susijusių su profesiniu orientavimu ir konsultavimu profesinio rengimo ir mokymo srityje bei darbo rinkos galimybėmis.
Svarbus dėmesys skiriamas verslo studijų ir žmogiškųjų išteklių perspektyvų integravimui į profesinį orientavimą ir konsultavimą. Tai apima valstybinių užimtumo tarnybų ir darbdavių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir praktikos srityje. Konkrečios temos šiame kontekste yra į darbo vietą nukreiptas profesinis orientavimas, karjeros vystymas ir konsultavimas, darbo jėgos senėjimas ir demografiniai pokyčiai, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų kompetencijų kėlimas, skaitmeninimas ir kvalifikacijos kėlimas kaip nedarbo prevencija.

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT 

Vokietija

hdba.de

Kontaktinis asmuo: Silvia Keller Silvia.Keller@hdba.de

HDBA - University of Applied Labour Studies logo

VHS Bildungsinstitut (Suaugusiųjų švietimo centras) yra krikščioniškojo darbo judėjimo (KDJ) švietimo tarnyba Rytų Belgijoje, vokiškai kalbančioje bendruomenėje. KDJ yra didžiausias socialinis judėjimas Belgijoje.
VHS daugiausia vykdo socialinę  mokymo veiklą, pavyzdžiui, kultūrinių ir socialinių projektų koordinatorių mokymai, ACADEMY 50+  pagyvenusių žmonių mokymai įvairiomis temomis, pavyzdžiui, politikos mokslų, sociologijos, filosofijos, istorijos, kognityvinės stimuliacijos ir kt.
Po 2015 m. VHS koordinavo integracijos procesą Rytų Belgijoje, organizuodama įvairių lygių vokiečių kalbos kursus ir pilietiškumo pamokas visiems į vokiškai kalbančią bendruomenę atvykstantiems asmenims. VHS taip pat dalyvauja bedarbiams skirtuose mokymuose, kuriuose mokoma taikomosios technikos ir integracijos į darbo rinką. Veiklos šioje srityse tobulinamos įgyvendinant “Erasmus+” projektus. Krikščioniškame darbo judėjime VHS dalyvauja vystant mokymus ir konsultuojant socialines įmones.

VHS Bildungsinstitut VoG

Belgija

vhs-dg.be

Kontaktinis asmuo: Liliane MREYEN l.mreyen@vhs-dg.be

VHS logo

OZARA service and disability company d.o.o.” yra viena iš pagrindinių nacionalinių paslaugų teikėjų profesinės reabilitacijos ir socialinės įtraukties srityje, turinti profesinio autoriteto statusą mokymo, žmonių su negalia įdarbinimo, socialinės įtraukties, profesinės ir užimtumo reabilitacijos srityje Slovėnijoj. OZARA d.o.o. yra paslaugų žmoniems su negalia bendrovė. Bendrovė turi mažosios ir vidutinės įmonės statusą.
Ozara misija – žmonių su negalia (bedarbių, sunkiai įsidarbinančių asmenų, turinčių apribojimų ir kliūčių, susijusių su įsidarbinimo ir integracijos į darbo rinką galimybėmis dėl ligos, traumos ar funkcinių apribojimų) mokymas, įdarbinimas, profesinė reabilitacija ir socialinė integracija.
Ozara profesionalų komandas sudaro įvairaus profilio specialistai (psichologai, sociologai, darbo terapeutai, technologai,  mentoriai, vadybininkai, finansų vadovai, projektų vadovai, kvalifikuoti darbuotojai ir kt.)

OZARA

Slovėnija

ozara.si

Kontaktinis asmuo: Gregor Cerar gregor.cerar@ozara.si

OZARA (one of the partners) logo

VšĮ „eMundus“ buvo įkurta 2009 m. Institucija siekia racionalizuoti švietimo srities mokslinių tyrimų ir pokyčių įgyvendinimą, kartu naudojant ir taikant informacines ir komunikacines technologijas įvairiose srityse.
„eMundus“ misija yra aktyviai skatinti žinių visuomenę, kartu kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo plėtojime, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.
„eMundus“ komandą sudaro ekspertai, turintys ilgalaikę patirtį vadybos, švietimo ir technologijų plėtros srityse. Specialistai kuria informacines sistemas, kurios yra naudojamos arba pritaikomos švietimo aplinkai, sukurtos sistemos naudojamos universitetuose, profesinio rengimo mokyklose, vidurinėse mokyklose, vaikų darželiuose, taip pat tarptautinėse švietimo institucijose, sukurti tinklapiai naudojami nacionaliniu ir Europos lygiu. Jau nuo 2006 metų komandos nariai dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse programose. Komanda dalyvavo, koordinavo ir plėtojo ankstesnius „Socrates”, „Lifelong learning“, dabar „Erasmus+“ ir Europos struktūrinių fondų projektus. Per daugelį metų užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis sukūrė stiprų ryšį ir partnerystę su visoje Europoje esančiomis švietimo organizacijomis, asociacijomis, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centrais, valdžios institucijomis ir t.t.

Public institution “eMundus”

Lietuva

emundus.eu

Kontaktinis asmuo: Vida Drąsutė info@emundus.lt

"eMundus" logo

Mokslinių tyrimų ir švietimo centras SYNTHESIS yra novatoriška organizacija, kuri rengia ir įgyvendina socialinį poveikį turinčius mokslinių tyrimų ir švietimo projektus. SYNTHESIS pirmauja Kipre socialinių inovacijų ir socialinio verslumo srityje; įsteigė socialinių inovacijų centrą “Hub Nicosia”, kuriame įsikūrę ir remiami verslininkai bei organizacijos, vykdančios socialinę misiją. Pasaulyje, kurį supa įvairių formų konfliktai ir atskirtis, SYNTHESIS siekia dalyvauti veikloje, kuri gerina žmonių gyvenimą, didina socialinę įtrauktį ir prisideda prie ekologiškos ir tvarios žmonių ir planetos ateities.

 

SYNTHESIS Center for Research and Education

Kipras

synthesis-center.org

Kontaktinis asmuo: : Irene Kamba
irene.k@synthesis-center.com