Στοχευμένη Ομάδα

Άμεσες ομάδες στόχου: ειδικοί σε θέματα ένταξης και άτομα με νοητική αναπηρία

1. Ειδικοί σε θέματα ένταξης. Πρόκειται για όλους όσοι υποστηρίζουν επαγγελματικά τη διαδικασία κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας – για παράδειγμα, εκπαιδευτές εργασίας στα εργαστήρια, επόπτες των υπηρεσιών ένταξης, σύμβουλοι αποκατάστασης και φορείς απασχόλησης (και παράλληλες λειτουργίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες). Τους ανοίγονται νέες δυνατότητες δράσης μέσω της μεγαλύτερης συμπερίληψης της προοπτικής του θιγόμενου ατόμου και μέσω μιας προσέγγισης που υπερβαίνει τα λειτουργικά όρια.

2. Άτομα με νοητική αναπηρία που εκπαιδεύονται σήμερα ή θα απασχοληθούν στο μέλλον ή/και θα απασχοληθούν σε προστατευμένα εργαστήρια. Η ένταξη στην επικερδή απασχόληση, την οποία δικαιούνται βάσει της UNCRPD, θα καταστεί γι’ αυτούς δυνατή αποτελεσματικότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αναφέρονται ως άμεση ομάδα-στόχος όχι μόνο επειδή πρόκειται να είναι οι κύριοι δικαιούχοι της προτεινόμενης μεθόδου, αλλά και επειδή θα τους δοθεί η δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν κάθε απόφαση κατά μήκος αυτής της διαδικασίας.

Έμμεσες ομάδες-στόχοι: φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές

1. Φοιτητές και καθηγητές στα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίοι επωφελούνται από τη δυνατότητα μεταφοράς της εμπειρίας που αποκτάται κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή στη διδασκαλία και την έρευνα, και μετά την ολοκλήρωσή της στην επαγγελματική πρακτική

2. Εργοδότες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το παραγωγικό δυναμικό των ατόμων με νοητική αναπηρία (άμεσα) (έμμεσα επίσης από την ένταξη της προοπτικής τους από την αρχή) και θα μπορέσουν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς.

3. Οι εργαζόμενοι γενικά, καθώς σύμφωνα με την εμπειρία, η αυξημένη συμμετοχικότητα συμβάλλει γενικά στον εξανθρωπισμό της εργασίας.