Υπόβαθρο

Ένας από τους στόχους των προστατευμένων εργαστηρίων είναι να προετοιμάσουν τα άτομα με αναπηρία για τη μετάβαση στην (υποστηριζόμενη) απασχόληση στην πρωτογενή αγορά εργασίας και να τα στηρίξουν. Παρόλα αυτά, πολλά από τα άτομα παραμένουν σε ένα προστατευμένο εργαστήριο για ένα μεγάλο μέρος του εργασιακού τους βίου ή ακόμη και για ολόκληρη τη διάρκειά του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι ένταξης που διατυπώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD, άρθρο 27) και επιβεβαιώνονται σε οδηγία που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουν επιτευχθεί. Για να επιτευχθεί ο στόχος της (βιώσιμης) μετάβασης, πρέπει να συνδυαστούν οι ανάγκες του ατόμου με αναπηρία και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η συμβουλευτική διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό, καθώς μπορεί να εντοπίσει τα δυνατά σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κατάρτισης του ατόμου που ζητά καθοδήγηση. Ταυτόχρονα, οι σύμβουλοι που εργάζονται για ή σε προστατευμένα εργαστήρια διατηρούν επαφή με τους εργοδότες και μπορούν να λειτουργήσουν ως “ανοίγματα”. Η συμβουλευτική βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες, τις δεξιότητες και τους στόχους του ατόμου με αναπηρία αφενός και στις ανάγκες και τις ευκαιρίες (στήριξης) της αγοράς εργασίας αφετέρου. Το Include³ θα αναπτύξει πόρους και ένα συμμετοχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας περιεκτικής και συμπαραγωγικής διαδικασίας, κατά την οποία οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού συνεργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία, εργοδότες και ειδικευμένους επαγγελματίες σε εργαστήρια για να δημιουργήσουν μονοπάτια από τη στοχευμένη κατάρτιση σε βιώσιμη και κατάλληλη εργασία σε κανονική απασχόληση. Ο βασικός μηχανισμός είναι ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση επαναπροσανατολίζεται με εξατομικευμένο τρόπο ώστε να προετοιμαστεί για συγκεκριμένες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.