Ενσωματωμένη ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την πρακτική

Έξι ομάδες εστίασης σε τρεις χώρες (σε καθεμία από τις τρεις χώρες μια ομάδα εστίασης Α με τουλάχιστον πέντε συμμετέχοντες σε προστατευμένο εργαστήριο με νοητική αναπηρία, μια ομάδα εστίασης Β με τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες από την ομάδα Α, τρεις εργοδότες και τέσσερις εμπειρογνώμονες ένταξης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έχουν αρμοδιότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε προστατευμένο εργαστήριο.

Οι ομάδες εστίασης θα συντονίζονται και θα παρακολουθούνται από δύο μέλη των ομάδων έργου.

Έκθεση σχετικά με τις ομάδες εστίασης με ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις για την ανάπτυξη της μεθόδου Include³ για την περαιτέρω ενημέρωση της προστατευόμενης ΕΕΚ μέσω της CGC.

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της μεθόδου, οι οποίες περιγράφουν τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί η μέθοδος και καθορίζουν τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να μετράται η διαδικασία και τα μελλοντικά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.

Τρεις περιφερειακές επιμορφωτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις/κοινοτικής εμπλοκής (CY, SI και μία κοινή BE/DE) με τουλάχιστον δεκαπέντε συμμετέχοντες στην Κύπρο και τη Σλοβενία και τουλάχιστον είκοσι στο Βέλγιο και Γερμανία (τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω: τοπικές επιχειρήσεις, τοπικοί/περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής, ακτιβιστές για την αναπηρία.

Graphic illiustration - team members brainstorm idea and lightbulb from jigsaw. Working team collaboration, enterprise cooperation, colleagues mutual assistance concept. Bright vibrant violet vector isolated illustration