Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη συνεργατική μάθηση χωρίς αποκλεισμούς με τη μέθοδο Include³ που θα εξοπλίσει τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για την οργάνωση συμβουλευτικής χωρίς αποκλεισμούς που συνδέει την προστατευμένη επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών θα παραπέμπει στα αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 2 και του πακέτου εργασίας 3. Πρόσθετο υλικό θα αναπτυχθεί ανάλογα με τις ανάγκες για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Η έκθεση αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης και για την ενημέρωση και τα εργαλεία εφαρμογής. Καθώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένο στην πράξη και προβλέπει την εφαρμογή της μεθόδου Include³, θα δημιουργηθούν πρακτικές εμπειρίες που θα δημιουργήσουν υλικό με τη μορφή μελέτης περίπτωσης.

Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής και μια ενότητα αυτοεκπαίδευσης που θέτει τον εκπαιδευτή σε θέση να παραδώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ενότητα θα αξιοποιήσει τα υλικά που δημιουργήθηκαν στα πιλοτικά προγράμματα.

Graphic illustration - Qualification increase course, skills improvement coaching. Professional development, school authority initiative, training for teachers concept. Pinkish coral bluevector isolated illustration