Διακρατική έκθεση

Διεθνής έκθεση παρουσιάζει και συνοψίζει τα επιμέρους συστήματα στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σλοβενία. Παρέχει μια γενική επισκόπηση της προώθησης της ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, οι σχετικές επεξηγήσεις λειτουργούν ως βάση για την κατανόηση των παραδειγμάτων καλής πρακτικής που παρατίθενται.

Η έκθεση αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο δομικό στοιχείο στη διαδικασία δημιουργίας διόδων από τη στοχευμένη και περιοριστική κατάρτιση προς τη βιώσιμη και κατάλληλη εργασία στην ανοιχτή αγορά εργασίας, καθώς επικεντρώνεται σε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συλλογής και αξιολόγησης των καλών πρακτικών και εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο της επικέντρωσης των διαδικασιών στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration