Στόχοι

Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός, η διάδοση και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση από την προστατευμένη απασχόληση στην πρωτογενή αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Καινοτόμα πρακτικά παραδείγματα στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της μετάβασης από την προστατευμένη απασχόληση στην πρωτογενή αγορά εργασίας θα συγκεντρωθούν και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν ως προς τις μεταβιβάσιμες πτυχές. Θα χρησιμεύουν ως βάση για μια νέα μέθοδο συμβουλευτικής. Η μέθοδος Include³ επιτρέπει στους συμβούλους που εργάζονται σε προστατευμένα εργαστήρια ή συνεργάζονται στενά με προστατευμένα εργαστήρια να συνδυάζουν τις ανάγκες των ατόμων με γνωστικές διαταραχές και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η μέθοδος θα καταγραφεί σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε προστατευμένα εργαστήρια. Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα διατίθενται δωρεάν στον ιστότοπο Include³.