Διαδρομές προς την ενσωμάτωση

 

Μεταβάσεις από την προστατευμένη απασχόληση για άτομα με νοητική αναπηρία στην κανονική αγορά εργασίας: Αναγνώριση, διάδοση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη

Graphical element

Το έργο Include³ απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία μεταβαίνουν από την προστατευμένη απασχόληση στην κύρια αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, το Include³ εντοπίζει και διαδίδει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και στη συνέχεια τα εφαρμόζει.

Το Include³ θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και υλικό που θα ενσωματώνει άτομα με γνωστικές αναπηρίες, εμπειρογνώμονες και συμβούλους για την ένταξη. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια μέθοδος συμβουλευτικής υποστήριξης της μετάβασης. Για τη μέθοδο αυτή θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.