Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη

Μια πρακτικά εστιασμένη έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συλλογής και της αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών και θα εξαγάγει συμπεράσματα όσον αφορά το ρόλο των διαδικασιών επικέντρωσης στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ατόμων με νοητική αναπηρία και θα αναπτύξει τις προοπτικές εναρμόνισης της προστατευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας μέσω διαδικασιών συμβουλευτικής χωρίς αποκλεισμούς.

Πόροι για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που απευθύνονται σε ποικίλα ακροατήρια (π.χ. εργοδότες, προστατευμένα εργαστήρια κ.λπ.). Ειδικότερα, θα παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό, όπως podcasts σχετικά με την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας ενός πρώην συμμετέχοντα σε προστατευόμενο εργαστήριο- μια βιντεοσκοπημένη μελέτη περίπτωσης σχετικά με την καλή πρακτική στην προστατευόμενη ΕΕΚ που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και φιλοδοξίες καθώς και στις εξωτερικές ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, κ.λπ.

Έγγραφα πολιτικής για τρεις κατηγορίες τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων (στα προστατευμένα εργαστήρια ΕΕΚ, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στις επιχειρήσεις) (τα οποία θα διαδοθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης και του ιστολογίου της – βλ. Πακέτο Εργασίας 5 – και σε μια επιμορφωτική και ενημερωτική εκδήλωση/κοινοτικής εμπλοκής, και μέσω αυτών των καναλιών θα λάβουν ανατροφοδότηση).

Graphic element - online document form. Digital agreement, electronic contract, Internet questionnaire. To do list, note. Voting ballot, poll flat design element. Vector isolated concept metaphor illustration